De Organisatie

Achter de museumtramlijn staan drie organisaties.

De Stichting Beheer Collectie Amsterdams Vervoer Museum (SBCAVM) is eigenaar van en beheert de collectie van historische trams.

De tweede organisatie is de Stichting Electrische Museumtramlijn Amsterdam (EMA). Deze beheert de spoorlijn en verzorgt de exploitatie, zowel op de museumtramlijn als bij ritten in de stad. De EMA is lid van HRN (Historisch Railvervoer Nederland), de landelijke koepelorganisatie die de belangen van Nederlandse railmusea behartigt. De museumtramlijn valt wettelijk onder het Besluit bijzondere spoorwegen.

Ten slotte is er de vereniging Rijdend Electrisch Tram Museum (RETM). Onze vrijwilligers zijn lid van de vereniging en u kunt donateur of vriend van de vereniging worden; uw bijdrage komt dan bij de RETM binnen.

ANBI Status

Zowel de EMA, RETM als ook de SBCAVM zijn erkend als Culturele Algemeen Nut beogende Instellingen (ANBI’s). Dit betekent dat giften en donaties aan deze organisaties meetellen voor uw belastingteruggave.

De museumtramlijn bestaat uit 3 onderdelen:

 • De stichting Electrische Museumtramlijn Amsterdam (EMA), die de spoorlijn beheert en de exploitatie uitvoert.
  • ANBI RSIN: 803889641
 • De Stichting Beheer Collectie Amsterdam Vervoer Museum (SBCAVM), die de collectie beheert.
  • ANBI RSIN: 854552832
 • De vereniging Rijdend Electrisch Tram Museum (RETM). De vrijwilligers zijn lid van de RETM en ook de donateurs horen bij de RETM.
  • ANBI RSIN: 803697922

Algemene Documenten

EMA

Stichting Electrische Museumtramlijn Amsterdam (EMA)
KvK – 41200808
RSIN – 803889641
IBAN – NL12 INGB 0002 1187 69

 1. De stichting stelt zich ten doel:
  • het exploiteren of doen exploiteren van een electrische museumtramlijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  • het in goede technische staat brengen c.q. houden van de boven en onderbouw van een trambaan;
  • het in gebruik nemen van historisch trammateriaal ten behoeve van de exploitatie;
  • het verwerven van gelden ten behoeve van de exploitatie;
  • het op en uitbouwen van kontakten met betrokken overheidsdiensten en het bedrijfsleven
  • het bevorderen van de samenwerking met organisaties met een soortgelijke of aanverwante doelstelling.

Samenstelling bestuur EMA

 • M. Vermeulen – voorzitter
 • A. v.d. Hoogen – secretaris
 • H. Rijser – penningmeester
 • C. Henze – hoofd technische dienst materieel
 • A. Verkaik – hoofd infrabeheer
 • L. van der Struif – Hoofd Exploitatie
 • R. van Doren – lid
 • H. de Meij – lid

Op grond van Artikel 4, lid 9, van de statuten genieten de bestuursleden van de stichting GEEN beloning.

RETM

Vereniging Rijdend Electrisch Tram Museum (RETM)
KvK – 40530537
RSIN – 803697922
IBAN – NL25 INGB 0003 9339 87

Doelstelling volgens de statuten:

 1. De vereniging stelt zich ten doel:
  • tramwagens en eventueel andere railgebonden voertuigen, afkomstig van ondernemingen voor streek- en stadsvervoer die vanwege hun historische waarde of vanuit het historisch belang bewaard dienen te blijven, in bedrijfsvaardige toestand te brengen casu quo te houden;
   het in dienst stellen en exploiteren van een museumtramlijn of museumtramlijnen;
  • het organiseren, eventueel in samenwerking met andere organisaties van ritten met tramwagens op alle daarvoor geschikte en toegestane trajecten;
  • het tentoonstellen van tramwagens, onderdelen daarvan of zaken daarmee samenhangende;
  • het bieden van mogelijkheden tot actieve en passieve recreatie aan belangstellenden in de ruimste zin des woords;
  • het komen tot een samenwerkingsverband met organisaties met een soortgelijke of aanverwante doelstelling.
 2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  • het verzamelen van gegevens over tramwagens;
  • het aankopen, aanvaarden en/of beheren van tramwagens afkomstig van ondernemingen van streek- en stadsvervoer, of anderen die deze tramwagens in bezit hebben;
  • het verwerven en/of beheren van een ruimte of terrein, waar de tramwagens voor zover mogelijk bijeen gebracht kunnen worden;
  • het in goede technische staat brengen casu quo houden van een trambaan of trambanen, de electrische geleidingen en onroerende goederen benodigd voor de exploitatie van een museumtramlijn of museumtramlijnen;
  • het verkrijgen van geldmiddelen uit verkoopactiviteiten;
  • het op- en uitbouwen van contacten met betrokken overheidsdiensten en het bedrijfsleven;
  • het uitgeven van een orgaan;
  • voorts alle andere middelen die tot het doel kunnen bijdragen.

Samenstelling bestuur RETM

 • M. Vermeulen – voorzitter
 • A. van der Hoogen – Secretaris
 • F. Alders – penningmeester
 • R. van Doren – lid
 • H. de Meij – lid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Alle leden (medewerkers) van de RETM betalen contributie.SBCAVM

Stichting Beheer Collectie Amsterdam Vervoer Museum (SBCAVM)
KvK – 61928402
RSIN – 854552832
IBAN – NL07 ABNA 0409 1548 73

De stichting heeft ten doel

 1. het verzamelen, beheren, restaureren, reconstrueren en zo mogelijk in bedrijfsvaardige toestand brengen casu quo houden van voer- en vaartuigen en bijbehorende attributen, afkomstig van in Amsterdam opererende of geopereerd hebbende ondernemingen voor stads- en streekvervoer, die vanwege hun historisch waarde of omwille van het historisch belang bewaard dienen te blijven, op basis van een daartoe opgesteld collectieplan, dat voor herziening en/of aanpassing vatbaar is;
  • het zorg dragen voor exploitatie van een gebouw of gebouwen als stalling, werkplaats, expositie- en museumruimte;
  • het onder voorwaarden ter beschikking stellen van historische voer- en vaartuigen als bedoeld onder sub a. aan exploiterende organisaties voor ritten en/of vaarten op alle daarvoor geschikte en toegestane trajecten;
  • het samenwerken met (overheids)organisaties en/of instellingen die actief zijn op het gebied van industrieel erfgoed, en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en amder in de ruimste zin van het woord.
 2. De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:
  • het in eigendom en/of beheer verwerven van het onder het vorige artikel sub a bedoelde materiaal;
  • het verwerven en/of beheren van een terrein of terreinen, een gebouw of gebouwen waarin de stichting haar doel kan verwezenlijken;
  • samenwerking met organisaties en/of (overheids)instellingen die op gelijksoortig gebied actief zijn;
  • en voorts alle andere wettige middelen die tot het doel kunnen bijdragen.

Samenstelling bestuur SBCAVM

 • M. Vermeulen – voorzitter/penningmeester
 • A. van der Hoogen – secretaris
 • R. van Doren – lid
 • H. Rijser – lid
 • A. Verkaik – lid
 • C. Henze – lid
 • H. de Meij – lid
 • L. van der Struif – lid

Op grond van artikel 11, lid 1, van de statuten ontvangen de bestuursleden van de stichting geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.