Algemene vervoersvoorwaarden

Algemene vervoersvoorwaarden van de Stichting EMA (handelsregister Amsterdam), zoals deze zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Amsterdam op 13 maart 2020.

Artikel 1: Algemeen, Definities

In de onderhavige Algemene Vervoersvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Algemene Vervoersvoorwaarden: de algemene voorwaarden die gelden voor het vervoer van passagiers door of onder verantwoordelijkheid van EMA met museum(tram)materieel, niet zijnde openbaar vervoer in de zin van de Wet Personenvervoer 2000.
b. Overeenkomst: de overeenkomst in het kader waarvan EMA aan cliënt een rit met museum(tram)materieel ter beschikking stelt of ritten rijdt volgens de door de EMA gepubliceerde dienstregeling.
c. Cliënt: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die met EMA een overeenkomst is aangegaan, waarbij EMA een rit met museum(tram)materieel ter beschikking stelt aan cliënt.
d. EMA: Stichting Electrische Museumtramlijn Amsterdam, statutair gevestigd aan de Amstelveenseweg 264 te 1075 XV Amsterdam
e. Rit: een of meer vervoerbewegingen binnen een zekere periode met museum(tram)materieel die niet beschouwd kunnen worden als openbaar vervoer in de zin van de Wet Personenvervoer 2000.
f. Route: de rijroute die in het kader van de overeenkomst tussen EMA en cliënt is overeengekomen en die is vastgelegd in een rijtabel.
g. Museum(tram)materieel: historische trams die in het verleden zijn gebruikt voor openbaar vervoer en/of historische vervoermiddelen die in het verleden voor openbaar vervoer gebruikt werden maar die nu slechts ingezet worden voor bijzonder vervoer, niet zijnde openbaar vervoer, en die zich ook als zodanig onderscheiden van de reguliere vervoermiddelen voor het openbaar vervoer.
h. Exploitant van het lokaal openbaar vervoer: de rechtspersoon die lokaal openbaar vervoer verzorgt en exploiteert
i. Dienstregeling: het vervoer geschiedt volgens de door de EMA openbaar gemaakte dienstregeling. In de dienstregeling worden tenminste vermeld: de dagen waarop de ritten plaatsvinden en de vertrektijden, de passeertijden en de intervallen van de passeertijden. Deze zijn bij benadering aangegeven. De vertrektijden van de vervoermiddelen vanaf het beginpunt worden bepaald naar de dienstklokken van de vervoerder of, bij gebreke daarvan, naar de uurwerken van het personeel. Als de omstandigheden het noodzakelijk maken, is de EMA gerechtigd op andere tijdstippen en/of volgens een alternatieve route te rijden en/of alternatieve vervoermiddelen in te zetten.

Artikel 2: Toepasselijkheid/Annulering

Lid 1:

Deze Algemene Vervoersvoorwaarden zijn van toepassing op alle door EMA met cliënt, mondeling of schriftelijk, door offerte of reservering totstandgekomen overeenkomsten, waarbij museum(tram)materieel ter beschikking van cliënt wordt gesteld voor een rit/ritten. Opdrachten voor
overeenkomsten dienen minimaal 30 dagen voor uitvoering er van te worden verstrekt aan de afdeling Verhuur in verband met inroostering van het materieel en van de beschikbare vrijwilligers, als bestuurder (s) en conducteur(s).

Lid 2:

Overeenkomsten, die strekken tot vervoer en/of andere prestaties, worden voor de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden gelijkgesteld met de overeenkomsten genoemd in het vorige lid.

Lid 3:

Reserveren voor een of meer ritten kan uiterlijk tot en met 30 dagen voor de geplande ritdatum. Bij het annuleren na 30/22/15/8 dagen voor de overeengekomen ritdatum, brengt EMA respectievelijk 25/50/75/100 % van de reserveringssom in rekening. Van deze bepaling in artikel 2 lid 3 kan niet bij aparte schriftelijke of mondelinge overeenkomst worden afgeweken.

Lid 4:

EMA verwerpt uitdrukkelijk de toepasselijkheid van condities van cliënt.

Artikel 3: Bijzondere bedingen

Bijzondere bedingen, die van deze Algemene Vervoersvoorwaarden afwijken, gelden slechts voor zover zij uitdrukkelijk tussen EMA en cliënt schriftelijk zijn overeengekomen. Zij gelden alleen voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aangegaan.

Artikel 4: Object

Lid 1:

Deze Algemene Vervoersvoorwaarden hebben betrekking op één of meer voertuig(en) die in de overeenkomst nader zijn aangegeven.

Lid 2:

Gebruik van één of meer voertuig(en) als in lid 1 van dit artikel genoemd conform de overeenkomst, veronderstelt dat cliënt bedoelde voertuig(en) op hun geschiktheid voor het gebruiksdoel in orde heeft
bevonden.

Lid 3:

Gebruik van één of meer voertuig(en) als in lid 1 van dit artikel genoemd in het kader van de overeenkomst is slechts mogelijk door tevens gebruik te maken van de dienstverlening door EMA medewerkers.

Artikel 5: Verzekeringen

EMA houdt het/de ter beschikking gestelde voertuig(en) bij voortduring wettelijk verzekerd.

Artikel 6: Toestand historisch en/of bijzonder materieel; bekwaamheid medewerkers

Lid 1:

EMA draagt zorg voor een optimale onderhoudstoestand van het ter beschikking gestelde museum(tram)materieel.

Lid 2:

EMA staat in voor de vakbekwaamheid van de ter beschikking gestelde medewerkers.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

EMA aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor het bedrag waarvoor zij is verzekerd.

Artikel 8: Uitsluiting aansprakelijkheid

Lid 1:

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 is de EMA nimmer aansprakelijk
a. voor schade, van welke aard ook, die de wederpartij lijdt doordat één of meer van de ter beschikking gesteld(e) voertuig(en) niet bruikbaar en/of deugdelijk blijkt te zijn (geweest);
b. voor schade, van welke aard ook, als gevolg van eigen fouten of van fouten van personen, werkzaam ter uitvoering van de overeenkomst met cliënt, medewerkers van EMA daaronder inbegrepen.
c. voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt door cliënt, dan wel door tot hem in enige relatie staande personen, veroorzaakt bij gebruik van één of meer ter beschikking gestelde voertuigen krachtens de overeenkomst tussen EMA en cliënt.
d. voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van vertraging tijdens één of meerdere rit(ten), of veroorzaakt door welke afwijking van de dienstregeling dan ook, of door het niet uitvoeren van de dienstregeling als gevolg van omstandigheden die haar niet kunnen worden toegerekend, maar niet daartoe beperkt:
1) de weersomstandigheden;
2) de verkeerssituatie op een bepaald punt op een bepaald moment;
3) aanwijzing, wegafzetting en routewijziging aan medewerkers van EMA opgelegd door daartoe bevoegde medewerkers van, maar daartoe niet beperkt, politie, brandweer en de exploitant van het lokaal openbaar vervoer;
4) gehele of gedeeltelijke uitval van elektrische spanning van het net, waaraan de energie voor de voortbeweging wordt onttrokken;
5) gebreken aan de railinfrastructuur in de ruimste zin des woords;
6) werkonderbrekingen, wilde en georganiseerde stakingen bij de exploitant(en) van het lokaal openbaar vervoer;
7) molest / sabotage;
8) (burger)oorlog, waarbij Nederland, voorzover het gaat om het Rijk in Europa, betrokken is;
9) (dreigende) terroristische aanslagen in Nederland, voor zover het daarbij gaat om het Rijk in Europa;
10) ongevallen – in de ruimste zin des woords – en/of ontsporingen waarbij één of meerdere voertuig(en) van EMA betrokken zijn;
11) wijzigingen in de route(s) waarom door cliënt tijdens de rit(ten) aan medewerkers van EMA is verzocht.

Lid 2:

Het gestelde in lid 1 sub d is van overeenkomstige toepassing op de situatie dat door één of meerdere van de daarin genoemde oorzaken een rit niet kan beginnen dan wel dat een begonnen rit voortijdig dient te worden beëindigd.

Lid 3:

Indien cliënt of derden ten gevolge van een cliënt of derden opgekomen schade, van welke aard ook, verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst tussen EMA en cliënt, door EMA bij de uitvoering van die overeenkomst ingeschakelde medewerkers voor het toebrengen van die schade aansprakelijk stellen, kunnen deze medewerkers zich ter uitsluiting van aansprakelijkheid ook op deze voorwaarden beroepen.

Artikel 9: Overmacht

Indien sprake is van overmacht, waaronder ten minste, maar niet alleen, de situaties genoemd onder artikel 8 lid 1 sub d en lid 2 van deze Algemene Vervoersvoorwaarden worden begrepen, is EMA gerechtigd, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat cliënt zijnerzijds aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 10: Tariefstelling

Lid 1:

Tussen EMA en cliënt gelden de tarieven van EMA zoals die aan cliënt bekend waren op het moment, dat het aanbod van EMA door cliënt is aanvaard.

Lid 2:

EMA is gerechtigd tot bijstelling van het tarief / de tarieven indien een gestegen prijzen dit noodzakelijk maken.

Artikel 11: Betalingsvoorwaarden

Lid 1:

Cliënt ontvangt een gespecificeerde factuur, waarin de overeengekomen rit is omschreven met datum, tijdstippen, aantal voertuigen en eventueel welke voertuigen en het te betalen bedrag.

Lid 2:

De juistheid van de factuur wordt geacht vast te staan, indien cliënt niet binnen 30 dagen na dagtekening EMA schriftelijk van vermeende onjuistheden in kennis heeft gesteld.

Lid 3:

De factuur dient voor de uitvoering van de overeenkomst voldaan te worden, tenzij anders is  overeengekomen, op het rekeningnummer dat op de factuur vermeld staat, zonder aftrek, korting of schuldvergelijking.

Lid 4:

Ter verzekering van de betaling van de factuur kan EMA bij het sluiten van de overeenkomst van cliënt betaling van een voorschot verlangen van maximaal 100% van het bedrag dat hij aan EMA verschuldigd is.

Lid 5:

Indien in strijd met het bepaald onder lid 3 geen, dan wel een gedeeltelijke of te late betaling is gevolgd, wordt de gehele vordering, dan wel het resterende gedeelte daarvan, direct op cliënt opeisbaar. Een ingebrekestelling is dan niet meer nodig; bovenop het verschuldigde bedrag kan vertragingsrente in rekening worden gebracht van 1,5% per maand totdat volledige remise is ontvangen. Een gedeelte van de maand wordt als een gehele maand berekend.

Lid 6:

Alle kosten vallende onder de inning van het verschuldigde bedrag, inclusief vertragingsrente, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het totaal te vorderen bedrag met een minimum van € 125,00.

Artikel 12: Toepasselijk recht; bevoegde rechter

Lid 1:

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze algemene voorwaarden zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 13: Slotbepalingen

Lid 1:

Indien enige bepaling in deze Algemene Vervoersvoorwaarden bij rechterlijke uitspraak wordt vernietigd dan wel anderszins onverbindend wordt verklaard, behouden de overige bepalingen volledige gelding.

Lid 2:

EMA is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Vervoersvoorwaarden te wijzigen dan wel aan te passen. Bedoelde wijzigingen of aanpassingen hebben geen gevolgen voor de op dat moment tussen EMA en cliënt bestaande rechtsverhouding.