ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

De Museumtramlijn bestaat uit de stichting Electrische Museumtramlijn Amsterdam (EMA), die de spoorlijn beheert en de exploitatie uitvoert, de Stichting Beheer Collectie Amsterdams Vervoer Museum (SBCAVM), die de collectie trams beheert, en de vereniging Rijdend Electrisch Tram Museum (RETM), waar de vrijwilligers lid van zijn en waarvan men vriend of donateur kan zijn.

De EMA, RETM en SBCAVM hebben alle de status van culturele ANBI.


EMA (stichting Electrische Museumtramlijn Amsterdam)
KvK – 41200808
RSIN – 8038.89.641
IBAN – NL12 INGB 0002 1187 69

Doelstellingen volgens de statuten van de EMA

De stichting stelt zich ten doel het exploiteren of doen exploiteren van een electrische museumtramlijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het in goede technische staat brengen cq houden van de boven en onderbouw van een trambaan;
b. het in gebruik nemen van historisch trammateriaal ten behoeve van de exploitatie;
c. het verwerven van gelden ten behoeve van de exploitatie;
d. het op- en uitbouwen van kontakten met betrokken overheidsdiensten en het bedrijfsleven
e. het bevorderen van de samenwerking met organisaties met een soortgelijke of aanverwante doelstelling.

Samenstelling bestuur EMA
M. Vermeulen – voorzitter, co-hoofd exploitatie
R. van Doren – vicevoorzitter, co-hoofd exploitatie
B. Korthals Altes – secretaris
H. Rijser – penningmeester
C. Henze – hoofd technische dienst Materieel
A. Verkaik – hoofd infrabeheer
H. de Meij – lid
M. Molhuysen – lid

Op grond van Artikel 4, lid 9 van de statuten genieten de bestuursleden van de stichting GEEN beloning.

Actueel verslag van activiteiten
De museumtramdienst wordt geheel onderhouden door vrijwilligers van de vereniging Rijdend Electrisch Tram Museum (RETM). Behalve het exploiteren van de tramlijn wordt ook het onderhoud van spoorlijn en trams in eigen beheer gedaan.


RETM (vereniging Rijdend Electrisch Tram Museum)
KvK – 40530537
RSIN – 8036.97.922
IBAN – NL25 INGB 0003 9339 87

Doelstellingen volgens de statuten van de RETM

De vereniging stelt zich ten doel:
a. tramwagens en eventueel andere railgebonden voertuigen, afkomstig van ondernemingen voor streek- en stadsvervoer die vanwege hun historische waarde of vanuit het historisch belang bewaard dienen te blijven, in bedrijfsvaardige toestand te brengen casu quo te houden;
b. het in dienst stellen en exploiteren van een museumtramlijn of museumtramlijnen;
c. het organiseren, eventueel in samenwerking met andere organisaties van ritten met tramwagens op alle daarvoor geschikte en toegestane trajecten;
d. het tentoonstellen van tramwagens, onderdelen daarvan of zaken daarmee samenhangende;
e. het bieden van mogelijkheden tot actieve en passieve recreatie aan belangstellenden in de ruimste zin des woords;
f. het komen tot een samenwerkingsverband met organisaties met een soortgelijke of aanverwante doelstelling.

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het verzamelen van gegevens over tramwagens;
b. het aankopen, aanvaarden en/of beheren van tramwagens afkomstig van ondernemingen van streek- en stadsvervoer, of anderen die deze tramwagens in bezit hebben;
c. het verwerven en/of beheren van een ruimte of terrein, waar de tramwagens voor zover mogelijk bijeen gebracht kunnen worden;
d. het in goede technische staat brengen casu quo houden van een trambaan of trambanen, de electrische geleidingen en onroerende goederen benodigd voor de exploitatie van een museumtramlijn of museumtramlijnen;
e. het verkrijgen van geldmiddelen uit verkoopactiviteiten;
f. het op- en uitbouwen van contacten met betrokken overheidsdiensten en het bedrijfsleven;
g. het uitgeven van een orgaan;
h. voorts alle andere middelen die tot het doel kunnen bijdragen.

Samenstelling bestuur RETM
M. Vermeulen – voorzitter
F. Alders – penningmeester
B. Korthals Alters – eerste secretaris
R. van Doren – tweede secretaris
H. de Meij – lid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alle leden (medewerkers) van de RETM betalen contributie.

Beleidsplan
De RETM brengt de geschiedenis van de elektrische tram voor haar bezoekers tot leven. De RETM is voor het behoud van Nederlands trammaterieel met een nadruk op Amsterdamse wagens. Naast het onderhouden en restaureren van trams vindt de RETM het belangrijk dat haar collectie mobiel erfgoed in beweging blijft, opdat bezoekers die niet alleen zien, maar ook ervaren.

Actueel verslag van activiteiten
Restauratie en onderhoud van de historische trams, zodat deze rijvaardig zijn en blijven. De rijvaardige wagens doen dienst op de museumtramlijn of op het stadsnet van Amsterdam. De Tramshop (boekwinkel) verkoopt nieuwe en tweedehands boeken en ander spoor- en tramgerelateerd materiaal. De opbrengsten komen de RETM ten goede.


SBCAVM (Stichting Beheer Collectie Amsterdam Vervoer Museum)
KvK – 61928402
RSIN – 8545.52.832
IBAN – NL07 ABNA 0409 1548 73

Doelstellingen volgens de statuten van SBCAVM

De stichting heeft ten doel:
a. het verzamelen, beheren, restaureren, reconstrueren en zo mogelijk in bedrijfsvaardige toestand brengen casu quo houden van voer- en vaartuigen en bijbehorende attributen van in Amsterdam opererende of geopereerd hebbende ondernemingen voor stads- en streekvervoer, die vanwege hun historische waarde of omwille van het historisch belang bewaard dienen te blijven, op basis van een daartoe opgesteld collectieplan, dat voor herziening en/of aanpassing vatbaar is;
b. het zorgdragen voor exploitatie van een gebouw of gebouwen als stalling, werkplaats, expositie- en museumruimte;
c. het onder voorwaarden ter beschikking stellen van historische voer- en vaartuigen als bedoeld onder sub a. aan exploiterende organisaties voor ritten en/of vaarten op alle daarvoor geschikte en toegestane trajecten;
d. het samenwerken met (overheids)organisaties en/of instellingen die actief zijn op het gebied van industrieel erfgoed,
en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daarvan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.

De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:
a. het in eigendom en/of in beheer verwerven van het onder artikel 3.1 sub a bedoelde materieel en materiaal;
b. het verwerven en/of beheren van een terrein of terreinen, een gebouw of gebouwen waarin de stichting haar doel kan verwezenlijken;
c. samenwerking met organisaties en/of (overheids)instellingen die op gelijksoortig gebied actief zijn; en
d. voorts alle andere wettige middelen die tot het doel kunnen bijdragen.

Beleidsplan

Beleidsplan Museumtramlijn

Samenstelling bestuur SBCAVM
M. Vermeulen – voorzitter
R. van Doren – vicevoorzitter
B. Korthals Altes – secretaris
M. Molhuysen – penningmeester
H. Rijser – lid
C. Henze – lid
A. Verkaik – lid
H. de Meij – lid

Op grond van artikel 11, lid 1, van de statuten ontvangen de bestuursleden van de stichting geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.